NOSLĒDZIES/Festivāla “Bauska TASTE” tirdzniecības noteikumi ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un pieteikuma anketa

Pieteikuma anketu IESPĒJAMS LEJUPLĀDĒT ŠEIT.

I.                   Vispārīgie jautājumi

 1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Mūzikas un aktīvās atpūtas festivāla “Bauska TASTE”, turpmāk – Festivāls, norises vietā Bauskas Pilskalna parka estrādē tiek organizēta ēdināšanas pakalpojumu sniegšana.
 2. Festivāls norisinās Bauskā, Pilskalna parka estrādē no 2018.gada 4. līdz 5.augustam.
 3. Festivāla rīkotājs ir Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas Kultūras centrs”, reģ. Nr. 90000033119, adrese: Kalna iela 18, Bauska, LV-3901, tālr.:23923291, turpmāk – Rīkotājs.
 4. Rīkotāja kontaktpersona ir Elīna Māla, e-pasts: elina.mala@bauska.lv, tālr.: 25907274.
 5. Ar ēdināšanas pakalpojumu šī Nolikuma ietvaros tiek saprasti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un pārtikas produkcijas mazumtirdzniecība.
 6. Pretendents, kura piedāvājumu Komisija apstiprina dalībai Festivālā turpmāk šajā Nolikumā tiek saukts par Tirgotāju.

II.                 Pretendentu atlases mērķi

 1. Iepazīties ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju produkcijas sortimenta piedāvājumu, tā cenām.
 2. Atlasīt masu pasākumu ēdināšanas sfērā pieredzējušus Festivāla ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus, kuru piedāvājums atbilst Festivāla formātam un Rīkotāja noteiktajām prasībām.
 3. Nodrošināt vienādas pieteikšanās iespējas visiem potenciālajiem ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem.

III.              Pretendentu atlases prasības

 1. Pretendents kā komersants ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā;
 2. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process, nav apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.
 3. Pretendentam nav nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 EUR.

IV.             Pretendentu pieteikšanās kārtība

 1. Pretendents var pieteikties vairākām tirdzniecības vietām un zonām.
 2. Pretendentam līdz 2018.gada 21.maijam jāiesniedz:
  1. Pilnībā aizpildīta pieteikuma anketa, atbilstoši šī Nolikuma 1.pielikumam, ietverot informāciju par plānoto ēdienkarti un tās cenu piedāvājumu, pretendenta tirdzniecības vietas plānotā vizuālā izskata apraksts un/vai attēlojums (tirdzniecības vietas vizuālais noformējums, darbinieku formastērps utt.);
  2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;
  3. Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja;
  4. Alkohola tirdzniecības licenci (ja attiecināms).
 3. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 21.maija plkst.18.00 Bauskas Kultūras centrā, Kalna ielā 18, Bauskā, LV-3901 vai elektroniski, sūtot ar norādi “Ēdināšana festivālā “Bauska TASTE”” uz e-pastu kultura@bauska.lv. Vienas darba dienas laikā Rīkotājs apstiprina elektroniski saņemtu piedāvājumu uz Pretendenta norādīto e-pastu nosūtot apstiprinājuma ziņu. Ja pēc elektroniski iesniegta piedāvājuma Pretendents nav saņēmis apstiprinājumu par saņemšanu vienas darba dienas laikā, Pretendents informē Rīkotāju par šo apstākli telefoniski un sūta piedāvājumu atkārtoti.
 4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi netiek vērtēti.
 5. Nepilnīgi aizpildīti pieteikumi vai pieteikumi, kas nav iesniegti Rīkotāja norādītajā formātā (šī Nolikuma 1.pielikums) netiek vērtēti.
 6. Pretendents savu iesniegto piedāvājumu var grozīt līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

V.                Atlases norises kārtība

 1. Festivāla “Bauska TASTE” ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju atlasi veic Rīkotāja izveidota atlases komisija, turpmāk – Komisija.
 2. Komisija vērtē tikai tos pretendentus, kas savus pieteikumus ir iesnieguši šajā nolikumā noteiktajā termiņā.
 3. Komisijai nevērtē nepilnīgi aizpildītus pieteikumus vai pieteikumus, kas nav iesniegti festivāla organizatora norādītajā formātā.
 4. Komisija veic iesniegto pieteikumu vērtēšanu, un piecu darba dienu laikā pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām Rīkotājs uz Pretendenta norādīto e-pastu informē par atlases rezultātu.
 5. Komisija vērtē pretendentu, piešķirot punktus pēc šādiem kritērijiem:
Kritērijs Punktu skaits

1. Produkcijas sortimenta daudzveidība

 

3 – Interesanta un daudzveidīga, dažādām gaumēm atbilstoša produkcija, piedāvājums pilnībā atbilst Festivāla formātam
2 – Atbilstošs piedāvājums
1 – Piedāvājums ir daļēji atbilstošs, tomēr nav pilnīgs
0 – Neatbilstošs piedāvājums

2. Cenu piedāvājuma atbilstība pasākuma formātam

 

3 – Plašs cenu diapazons, kas pieejams plašam sabiedrības lokam
2 – Cenu piedāvājums pieejams plašam sabiedrības lokam
1 – Cenas nav pieejamas plašam sabiedrības lokam
0 – Neatbilstošs piedāvājums

3. Pieredze ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanā masu pasākumos

 

3 – Pretendentam ir pieredze ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā divos un vairāk pasākumos ar apmeklētāju skaitu virs pieciem tūkstošiem
2 – Pretendentam ir pieredze ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā trijos un vairāk pasākumos ar apmeklētāju skaitu līdz pieciem tūkstošiem vai vienā pasākuma virs pieciem tūkstošiem apmeklētāju
1 – Pretendentam ir pieredze ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā vienā, divos pasākumos ar apmeklētāju skaitu līdz pieciem tūkstošiem
0 – Pretendentam nav atbilstošās pieredzes

4. Tirdzniecības vietas vizuālais noformējums

2 – Vizuālais noformējums pilnībā atbilst Festivāla noskaņai
1 – Vizuālais noformējums ir daļēji atbilstošs
0 – Neatbilstošs vizuālais noformējums

F.       Viens komisijas loceklis pretendentam maksimāli var piešķirt 11 punktus.

 1. Komisijas vērtējums vienam pretendentam tiek noteikts summējot visu komisijas locekļu piešķirto punktu skaitu pretendentam, un izdalot to ar komisijas pārstāvju skaitu.
 2. Augstāko punktu skaitu ieguvušie pretendenti, atbilstoši katras ēdināšanas zonas kapacitātei, tiek atzīti par Tirgotājiem Festivālā.
 3. Gadījumā, ja divi pretendenti iegūst vienādu punktu skaitu, noteicošais faktors, kas tiek vērtēts, ir pieredze ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanā masu pasākumos.
 4. Tirdzniecības vietu skaits ir ierobežots.

VI.             Ēdināšanas zonas un to darbības laika plāns

Tirdzniecības zona Tirdzniecības zonas apraksts Tirdzniecības vietas nomas maksa vienai tirdzniecības vietai uz divām dienām EUR
Zona “A”

 

5x5m;

Visa veida ēdināšana;

Festivāla organizatora apstiprināta alkohola produkcija.

EUR 826,00 + PVN
Zona “B” 3x3m;

Veselīga, daudzveidīga gan bērniem, gan veģetāriešiem, gan vegāniem draudzīga ēdināšana;

Bez tiesībām tirgot alkoholu.

EUR 330,00 + PVN
Zona “C” Vismaz četras tirdzniecības vietas (bārs pie Mazās skatuves un ne mazāk kā trīs vieglā alkohola rollbāri Festivāla teritorijā).

Festivāla organizatora apstiprināta alkohola produkcija.

EUR 1000,00 + PVN
Zona “D” Mājražotāju pārtikas produkti, nišas produkcija (saldējums, kafija u.tml.);

Bez tiesībām tirgot alkoholu.

EUR 165,00 + PVN

Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs, iesniedzot pieteikumu, apliecina gatavību nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu festivāla apmeklētājiem no 2018.gada 4.augusta plkst.12.00 līdz 5.augusta 05.00 un no 5.augusta 12.00 līdz 24.00. Šajā laikā netiek ieskaitīts tirdzniecības vietas montāžas un demontāžas laiks.

VII.           Tirdzniecības noteikumi

 1. Tirgotājam, kura piedāvājumu ir apstiprinājusi Komisija, pakalpojums jānodrošina abas Festivāla dienas.
 2. Jebkādu trešo personu (kas nav Festivāls un Tirgotājs pats) reklāmas izvietošana bez saskaņošanas ar Rīkotāju Festivāla tirdzniecības vietā ir aizliegta.
 3. Tirgotājam tirdzniecības vietā jānodrošina:
  1. Redzamā vietā jāizvieto preču sortiments un cenas;
  2. Tirdzniecības vietās neizmantot ēdiena gatavošanai atklātu liesmu;
  3. Nepieļaut ēdiena gatavošanu Festivāla apmeklētājiem pieejamās vietās;
  4. Netirgot pārtikas produktus un dzērienus stikla tarā;
  5. Lietot videi draudzīgus vienreizējās lietošanas traukus un ēšanas piederumus;
  6. Iekļaut ēdienkartē vismaz vienu ēdienu, kas nemaksā vairāk par 3,00 EUR;
  7. Tirdzniecības vietas apgaismojums;
  8. Tirdzniecības vietas vizuālais noformējums.
 4. Tirgotājam tirdzniecības vietā jābūt gatavam uzrādīt šādus dokumentus:
  1. Tirdzniecības atļaujas kopija;
  2. Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija;
  3. Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja;
  4. Alkohola tirdzniecības licenci (ja attiecināms).
 5. Rīkotājs tirdzniecības vietās nodrošina:
  1. Zonā “A” un zonā “B” tirdzniecības telti (cepšana, grilēšana teltī netiek pieļauta);
  2. Elektrības pieslēgumu un jaudu, saskaņā ar Tirgotāja iesniegto informāciju pieteikuma anketā;
  3. Galdus un solus apmeklētājiem;
  4. Teritorijas apsardzi;
  5. Sanitārtehniskos mezglus teritorijā;
  6. Atkritumu tvertnes teritorijā.
 6. Tirgotājam aizliegts tirdzniecības vietā atskaņot mūziku.
 7. Rīkotājs nosaka precīzu Tirgotāja tirdzniecības vietas atrašanos un to nedrīkst mainīt Festivāla laikā.
 8. Rīkotājs nodrošina Tirgotāju ar teritorijas transporta caurlaidēm, preču vai tirdzniecības iekārtu piegādei. Tirdzniecības vietas montāžas un demontāžas laiks, kā arī transporta kustības kārtība sīkāk tiek atrunāta pie līguma slēgšanas.
 9. Tirgotāja darbiniekiem tiek piešķirtas:
  1. Tirdzniecībai “A” zonā – 10 (desmit) aproces;
  2. Tirdzniecībai “B” zonā – 6 (sešas) aproces;
  3. Tirdzniecībai “C” zonā – 20 (divdesmit) aproces;
  4. Tirdzniecībai “D” zonā – 4 (četras) aproces.
  5. Ja tirgotājam nepieciešams vairāk par šajā punktā noteikto aproču skaitu, katru papildus aproci Festivāla laikā būs iespēja iegādāties par EUR 5,00.
 10. Tirdzniecības atļauju no Bauskas novada pašvaldības izņem Rīkotājs centralizēti.
 11. Šajā Nolikumā minētie tirdzniecības noteikumi nav izsmeļoši un var tikt precizēti, slēdzot līgumu ar Tirgotāju.
 12. Ja Rīkotājam pieteikumu izvērtēšanas procesā rodas papildus jautājumi, tas vēršas pie Pretendenta ar tiem.

VIII.        Līguma slēgšana un norēķinu kārtība

Līguma noteikumus un līguma slēgšanas kārtību nosaka Rīkotājs.

Tirdzniecībai apstiprinātie pretendenti maksājumu par tirdzniecības vietas nomu varēs veikt pēc līguma noslēgšanas uz Rīkotāja izrakstīta rēķina pamata.

IX.              Dzērienu tirdzniecības atruna

Festivālā atļauts tirgot šādu ražotāju un izplatītāju dzērienus:

Alus tirdzniecība – SIA “Bauskas alus”,

Alkohola, kas nav alus tirdzniecība – SIA “Amber Distribution Latvia”,

Dzeramais ūdens – A/S “Aldaris”.

 

 

Pastāsti citiem:
 • Komentāri (0)

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Nepieciešamie lauki ir iezīmēti ar *

komentārs *

 • vārds *

 • e-pasts *

*

Apskati arī

“Bauska TASTE” dizaina tirgus nolikums

  DALĪBNIEKA PIETEIKŠANĀS ANKETU LEJUPLĀDĒ ŠEIT No 4. līdz 5. augustam jau otro reizi ...

“Vimbu svētki 2018” tirdzniecības nolikums

Bauska pavasarī ir iecienītākā vimbu makšķerēšanas vieta Latvijā. Par godu tam tiek svinēti svētki, ...

“Ziemassvētku egles iedegšana Bauskā – dāvanu un gardumu tirdziņš” nolikums

Trešajā decembrī plkst. 18.30 tiek iedegta krāšņākā pilsētas egle Bauskas Rātslaukumā. Egles iedegšana simbolizē ...