NOSLĒDZIES / Tirgus izpētes “Ēkas daļas konservācija” instrukcija pretendentiem

NOSLĒDZIES

1. Vispārīgā informācija
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: BKC-TI-2017/28
Informācija par pasūtītāju:
Nosaukums: Bauskas novada pašvaldības iestāde BAUSKAS KULTŪRAS CENTRS
Reģistrācijas numurs: 90000033119
Adrese: Kalna iela 18, Bauska, Bauskas nov., LV-3901
Kontaktpersona: Uģis Skuja, Direktora vietnieks tehniski saimnieciskajā darbā
Kontakttālrunis, e-pasts: 23202339; ugis.skuja@bauska.lv

2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums un laiks
Pretendents savu piedāvājumu iesniedz līdz 2017.gada 11.decembra 16:00 Bauskas Kultūras centrā, Kalna ielā 18, Bauskā, Bauskas nov., LV-3901, iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu vai parakstītu un ieskenētu atsūtot uz e-pastu: ugis.skuja@bauska.lv.

3. Informācija par tirgus izpētes priekšmetu
3.1. Tirgus izpētes priekšmets ir ar pārseguma konservāciju (nostiprināšanu) saistītie būvdarbi BKC telpu grupā 006, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1).
3.2. Paredzamais līguma izpildes laiks: No 2018.gada 8.janvāra līdz 2018.gada 29.janvārim.
3.3. Līguma izpildes vieta – Bauskas Kultūras centrs, Kalna iela 18, Bauska, Bauskas nov., LV-3901.

4. Prasības pretendentiem
4.1. Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
4.2. Pretendentam ir pieredze būvdarbu veikšanai, kas saistīta ar ēkas nesošām konstrukcijām.

5. Iesniedzamie dokumenti
5.1. Pieteikums dalībai tirgus izpētē, atbilstoši 2.pielikumam.
5.2. Cenu piedāvājums, atbilstoši 3.pielikumam.

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs
6.1. Visizdevīgākais piedāvājums, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena, un, kas pilnībā
atbilst tirgus izpētes noteikumiem.
6.2. Pretendents, par kura kvalifikāciju un reputāciju pasūtītājam nav šaubu.

7. Citi jautājumi
7.1. Par šīs tirgus izpētes rezultātiem pasūtītājs pretendentu informē triju darba dienu laikā pēc tirgus izpētes noslēgšanās.
7.2. Pasūtītājs slēgs līgumu (līguma projekts – pielikumā Nr.4) ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto pieteikumu un cenu piedāvājumu.
7.3. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums precīzi atbilstošs šīs instrukcijas tehniskajai specifikācijai.
7.4. Visi tehniskie un citi jautājumi saskaņojami ar Bauskas Kultūras centra direktora vietnieku tehniski saimnieciskajā darbā Uģi Skuju (tālr.: 23202339, ugis.skuja@bauska.lv).

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Ēkas daļas konservācija (telpu grupas 006 pārseguma nostiprināšana)
Identifikācijas Nr.BKC-TI-2017/28
Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji*:

Nosaukums; Specifikācija
1. Objekta raksturojums: Bauskas kultūras centrs Kalna iela 18, Kalna iela 16. Telpu kopējā
platība 3314,5m2
2. Būvdarbi: Veikt būvdarbus pēc SIA ”Komunālprojekts-Jelgava” reģ. Nr.
43603014192 izstrādātā konservācijas darbu veikšanas projekta. Konservācijas risinājums paredz zem visām pārseguma tērauda sijām telpu grupā Nr.006 izveidot balsta konstrukcijas (rasējumi 17-039 – BK-1 līdz BK-4)
Pielikumā konservācijas darbu veikšanas projekts, ēkas inventarizācijas lieta.
* Iepirkuma priekšmeta sīkākas detaļas saskaņojamas ar Bauskas Kultūras Centra direktora vietnieku tehniski saimnieciskajā darbā Uģi Skuju (t.23202339, e-pasts: ugis.skuja@bauska.lv ).

Ar tirgus izpēti saistošā informācija:
BK_3 BK_1 BK_2 Būvd_org BKC-TI-2017-28_Ēkas daļas konservācija_INSTR BKC-TI-2017-28_Ēkas daļas konservācija_4_piel_LĪGUMS BKC-TI-2017-28_Ēkas daļas konservācija_3-1_piel BK_4

Pastāsti citiem:
  • Komentāri (0)

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Nepieciešamie lauki ir iezīmēti ar *

komentārs *

  • vārds *

  • e-pasts *

*