NOSLĒDZIES / Fotogrāfa pakalpojumu nodrošināšana 2018. gada pasākumos Bauskā

 1. Vispārīgā informācija

1.1.Tirgus izpētes identifikācijas numurs BKC-TI-2017/27    

1.2. Pasūtītājs un Iepircējs

Pasūtītājs Bauskas novada pašvaldības iestāde
“Bauskas Kultūras centrs”
Adrese Kalna 18, Bauskas, Bauskas novads, LV3901
Reģ. Nr. 90000033119
Iepircējs Bauskas novada pašvaldības iestāde

“Bauskas Kultūras centrs”

Adrese Kalna 18, Bauskas, Bauskas novads, LV3901
Reģ. Nr. 90000033119
Kontaktpersona Ilze Lujāne
Tālruņa Nr. 29795463
E-pasta adrese ilze.lujane@bauska.lv
 • Piedāvājumus var iesniegt līdz šī gada 18. decembrim, plkst. 17:00 Bauskas Kultūras centrā Kalna iela 18, Bauskā, Bauskas nov., iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu vai atsūtot uz e-pastu ilze.lujane@bauska.lv (parakstītu, PDF vai JPG formātā).
 1. Informācija par tirgus izpētes priekšmetu
  • Tirgus izpētes priekšmets ir „Fotogrāfa pakalpojumu nodrošināšana 2018. gada pasākumos Bauskā”.
  • Līguma izpildes laiks: 2018. gads.
  • Paredzamā līguma izpildes vieta: Dažādas pasākumu norises vietas Bauskā un Bauskas novadā;
  • Instrukcijā noteiktā kārtībā pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu tirgus izpētes priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
 2. Prasības pretendentiem
  • Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrēta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
  • Pretendentam ir pieredze fotografēšanas pakalpojumu sniegšanā.
  • Pretendents prot prasmīgi rīkoties ar fotokameru, kā arī fotogrāfiju apstrādes programmām.
 3. Iesniedzamie dokumenti
  • Pretendenta pieteikums dalībai tirgus izpētē sagatavots atbilstoši 3.pielikumam.
  • Cenu piedāvājums sagatavots atbilstoši 4.pielikumam.
 4. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji
  • Iepircējs izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kas pilnībā atbilst tirgus izpētes noteikumiem.
  • Iepircējs izvēlas Pretendentu, kas atbilst izvirzītajām prasībām.
  • Iepircējs patur tiesības izvēlēties pretendentu, par kura kvalifikāciju un reputāciju tam nav šaubu.
 5. Līgums
  • Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Instrukciju un Līguma projektu (5.pielikums).
  • Avansa maksājums netiek paredzēts.
 6. Iepircēja tiesības un pienākumi
  • Iepircēja tiesības:
   • Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.
   • Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju.
  • Iepircēja pienākumi:
   • Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro iesniegtos sertifikātus un dokumentus.
   • Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
   • Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Instrukciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
   • Piecu darba dienu laikā pēc tirgus izpētes noslēgšanas informēt pretendentus par tās rezultātiem.
 1. Pretendenta tiesības un pienākumi
  • Pretendenta tiesības.
   • Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
  • Pretendenta pienākumi.
   • Sagatavot piedāvājumus atbilstoši prasībām.
   • Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
   • Sniegt atbildes uz Iepircēja jautājumiem, kas nepieciešamas pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
   • Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
   • Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam līgums 10 (desmit) darbdienu laikā, no brīža, kad tas ir saņēmis no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt līgumu.
  • Tehniskās specifikācijas prasības, pieteikums dalībai tirgus izpētei, kā arī cenu piedāvājums pieejams šeit: TI fotografesana BKC-TI-2017-27 
Pastāsti citiem:
 • Komentāri (0)

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Nepieciešamie lauki ir iezīmēti ar *

komentārs *

 • vārds *

 • e-pasts *

*